Het Facilitaire Huis

is het flexibele verlengstuk voor uw onderneming.

Management ondersteuning en advies op het gebied van Inkoop-, Kwaliteit-, Arbo- en Milieumanagement en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), op zowel project- als ad interim basis.


Het Facilitaire Huis

Welkom

Taken op gebied van Inkoop, Facilitair management, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg zijn in kleine organisaties vaak geen fulltime job, maar vergen wel te veel specifieke kennis en tijd om er maar 'even' bij te doen.

Het Facilitaire Huis is dé organisatie waar u als ondernemer op de juiste plek bent voor ondersteuning en advies op dit gebied. Wij werken op zowel project- als ad interim basis. Als u ons nodig heeft dan zijn wij er!

Samenwerken, continue verbetering en het minimaal voldoen aan wet- en regelgeving staan centraal bij het behalen van uw ondernemingsdoelstellingen. Het Facilitaire Huis ondersteund u daarbij.

Kenmerken van Het Facilitaire Huis:

Efficiënt
Flexibel
Professioneel
Realistisch
Kritisch
Resultaatgericht
Transparant

Wat we doen

Inkoop

De niet omzet gerelateerde inkoop (NPR) bepaalt een groot deel van uw bedrijfskosten.

Inzicht in, en beheersing van uw inkoopproces zijn HET instrument om een groot deel van uw bedrijfskosten te beheersen en te besparen.

Kwaliteit, prijs en reciprociteit staan centraal bij de gesprekken die wij voor u voeren met leveranciers.
Zo realiseren wij verbeterde afspraken en aanzienlijke besparingen voor uw organisatie.

Het Facilitaire Huis is onafhankelijk en heeft geen afspraken met leveranciers.
Besparingen welke behaald worden, komen volledig ten goede van uw organisatie.

Wij bieden de volgende diensten op het gebied van Inkoop:

Analyse Inkoopproces en contracten
Om inzicht te krijgen in uw inkoopproces kan Het Facilitaire Huis voor u een kwalitatieve analyse uitvoeren van uw huidige inkoopactiviteiten; wat wordt waar en door wie ingekocht, hoe en voor hoeveel wordt er ingekocht, wat zijn sterke punten en waar zitten knelpunten.

Middels een kwantitatieve analyse worden de inkoopafspraken uit bestaande contracten geanalyseerd.

Aan de hand van deze analyses kan er een inkoopplan (inkoophandboek met procedures) opgesteld worden.

Inkoopplan (Inkoophandboek en procedures) opstellen
Bovenstaande analyses leveren management informatie op om beter de kunnen sturen op uw inkoop. Om uw inkoopproces te beheersen dienen procedures opgesteld te worden voor het beheer van uw contracten, selecteren van de juiste leveranciers, inkopen van goederen en diensten, informeren van uw medewerkers, en het beoordelen van de leveranciers. Het Facilitaire Huis kan voor u een inkoophandboek en bijbehorende procedures opstellen.

Samenwerkingsovereenkomsten aangaan met leveranciers
Het Facilitaire Huis staat voor samenwerking op de lange termijn. Contracten worden samenwerkingsovereenkomsten en alleen na een positieve evaluatie tussen uw organisatie en uw leveranciers verlengd. Het Facilitaire Huis bepaald samen met u de eisen welke aan de inkoop gesteld worden. Kosten besparen, lokaal gunnen, en kwalitatieve verbeteringen zijn hiervan voorbeelden. Door een brede ervaring kent Het Facilitaire Huis de marktprijzen, en hiervan kunt u profiteren.

Het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen
Voor een goed lopend bedrijfsproces zijn betrouwbare toeleveranciers van groot belang. Materialen dienen van de juiste kwaliteit te zijn en dienen op het juiste tijdstip aangeleverd te worden. Om dit te borgen is het van belang om uw leveranciers periodiek te beoordelen. Conclusies uit deze beoordelingen, dienen te worden omgezet in verbeteracties, zodat u met uw leveranciers een langdurige relatie kunt opbouwen. Het Facilitaire Huis kan passende leveranciersbeoordelingen voor u uitvoeren.

Factuurcontrole
Door uw facturen goed te (laten) controleren kunt u geld besparen.
Het Facilitaire Huis brengt structuur aan in uw facturen, en controleert deze op facturatie volgens prijsafspraken en geleverde materialen en diensten.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO staat voor duurzaam ondernemen, bij elke te nemen bedrijfsbeslissing rekening houden met de belangen van uw verschillende stakeholders, een afweging maken tussen de maatschappelijke en economische effecten.

MVO is belangrijk voor uw bedrijf, de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt. MVO draagt bij tot lagere kosten (energiebesparing, lager ziekteverzuim) en hogere omzetten (groeiend klantenbestand).

Steeds meer bedrijven stellen MVO eisen aan hun leveranciers. In aanbestedingstrajecten levert dit u voordeel op. Daarnaast kan MVO een strategische keuze zijn, een steentje bijdragen aan de maatschappij en minimale belasting van de omgeving en het milieu. Het vergroot de loyaliteit van uw stakeholders en MVO draagt bij aan positieve publiciteit!

De opzet, implementatie, het onderhoud en de continue verbetering van uw MVO beleid kunt u uitbesteden aan Het Facilitaire Huis.

Het Facilitaire Huis biedt efficiënte en passende ondersteuning aan. Wij bieden de volgende diensten op het gebied van MVO:

Implementatie MVO-plan
Het Facilitaire Huis ondersteunt uw organisatie om een bijdrage te leveren aan MVO en stelt samen met u een plan op om verder te gaan dan wettelijke verplichtingen en verplichtingen vanuit ISO normeringen voor KAM-systemen.

Hiervoor wordt ISO 26000 als standaard gebruikt worden. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO en biedt
internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema's op het terrein van MVO, daarnaast geeft het richtlijnen voor implementatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Certificering volgens ISO 26000 is niet mogelijk. Wel kunt u als organisatie middels een zelfverklaring (volgens NPR 9026) aangeven dat u maatschappelijke verantwoording neemt.

Erkend Duurzaam certificering
Erkend Duurzaam is hèt MVO-programma voor ondernemers in de mobiliteitsbranche om duurzaamheid gestructureerd te
integreren in uw bedrijfsvoering.

Het Facilitaire Huis ondersteund u graag bij de implementatie en certificering van Erkend Duurzaam.

Opstellen Afvalbeheersplan
Vanuit de Wet Milieubeheer worden er eisen gesteld aan wijze waarop afvalstoffen opgeslagen en afgegeven worden. In het kader van Duurzaam ondernemen is het wenselijk om uw afval op een juiste wijze te scheiden.

Het Facilitaire Huis kan voor u uw afvalstromen in kaart brengen, een afvalbeheersplan opstellen en vernieuwde afspraken aangaan met uw afvalinzamelaar om zo afval beter te scheiden en kosten te besparen.

Opstellen Energie Besparing Plan (EBP)
Een Energie Besparing Plan (EBP) is vanuit de Wet Milieubeheer een verplichting, maar geeft uw onderneming ook het inzicht
in de mogelijke besparingen op dit gebied.

Het Facilitaire Huis kan voor u uw energieverbruiken en energiekosten in kaart brengen en een energiebesparingsplan,
om deze verbruiken en kosten te reduceren, opstellen.

Verduurzamen bedrijfsprocessen
Verduurzamen van uw bedrijfsprocessen kan op allerlei manieren afhankelijk van uw bedrijfsgrootte, de sector, de cultuur, uw bedrijfsstrategie, uw budget etc. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om uw bedrijfsprocessen te verduurzamen. U kunt denken aan het verduurzamen van ondersteunende processen, maar ook van uw hoofdprocessen. Personeel, financiën, inkoop van materialen, energie, diensten, afvalbeheer.

Het Facilitaire Huis ondersteund u graag bij het verduurzamen van bedrijfsprocessen.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.Kwaliteitsmanagement

Een Kwaliteitsmanagementsysteem is een tool om uw bedrijfsprocessen te beheersen en fouten uit te bannen binnen uw organisatie.
Een praktische opzet van uw managementsysteem is belangrijk. Het systeem moet niet alleen op papier bestaan,
het moet vooral werkbaar zijn, zodat u er daadwerkelijk iets aan heeft.

In veel kleine organisaties is een kwaliteitsmanagement systeem niet direct noodzakelijk. Het Facilitaire Huis adviseert u om kritische deelprocessen wel te beschrijven. Waar loopt u het meeste risico en hoe kunt u deze risico's beperken of zelfs opheffen?

De opzet, implementatie, het onderhoud en de continue verbetering uw Kwaliteitsmanagementsysteem en of
deelprocessen kunt u uitbesteden aan Het Facilitaire Huis.

Het Facilitaire Huis biedt efficiënte en passende ondersteuning aan. Wij kunnen bijvoorbeeld periodiek bij u op locatie de rol van
Kwaliteits- of KAM-manager/coördinator vervullen.

Wij bieden de volgende diensten op het gebied van Kwaliteitsmanagement:

Implementatie ISO 9001
ISO 9001 is de meest gebruikte en internationaal geaccepteerde norm voor een Kwaliteitsmanagementsysteem.

Als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf kunt u aantonen aan uw klanten dat u klanttevredenheid en het voldoen aan de wensen van de klant, hoog in het vaandel heeft staan. Het geeft uw klant vertrouwen dat uw bedrijfsprocessen gestructureerd verlopen, dat u ze beheerst en continue verbeterd. ISO 9001 certificering is steeds vaker een vereiste in aanbestedingstrajecten.

ISO 9001 bevat eisen gericht op het vastleggen, uitvoeren, meten en continue verbeteren van uw processen. Hierbij staat de klant altijd centraal.

Het Facilitaire Huis adviseert en begeleidt u stapsgewijs om aantoonbaar aan deze eisen te voldoen. ISO 9001 dient geen kostenpost te zijn,
maar een investering die terugverdiend zal worden.

Uitvoeren Interne audits
Het periodiek uitvoeren van Interne Audits is onderdeel van ISO 9001. Alle bedrijfsprocessen dienen gedurende de looptijd van uw certificaat tenminste eenmaal ge-audit te worden. Daarnaast dienen een aantal processen jaarlijks ge-audit te worden. Er dient nagegaan te worden hoe uw managementsysteem functioneert en of er nog voldaan wordt aan ISO 9001. Interne audits leveren veel nuttige informatie op over
uw bedrijfsprocessen en de kans tot verbeteringen.

De planning, uitvoering, rapportage en bewaking van de afhandeling van de geconstateerde opmerkingen en tekortkomingen van uw
interne audits kunnen door Het Facilitaire Huis voor u worden uitgevoerd.

Uitvoeren Interne audits
Het periodiek uitvoeren van Interne Audits is onderdeel van ISO 9001. Alle bedrijfsprocessen dienen gedurende de looptijd van uw certificaat tenminste eenmaal ge-audit te worden. Daarnaast dienen een aantal processen jaarlijks ge-audit te worden. Er dient nagegaan te worden hoe uw managementsysteem functioneert en of er nog voldaan wordt aan ISO 9001. Interne audits leveren veel nuttige informatie op over uw
bedrijfsprocessen en de kans tot verbeteringen.

De planning, uitvoering, rapportage en bewaking van de afhandeling van de geconstateerde opmerkingen en tekortkomingen van uw interne audits kunnen door Het Facilitaire Huis voor u worden uitgevoerd.

Uitvoeren Leveranciers audits
Het beoordelen van uw leveranciers is onderdeel van ISO 9001. Een goede manier om dit te doen is het uitvoeren van een leveranciersaudit.

Ingekochte grondstoffen, onderdelen, materialen en diensten zijn van grote invloed op de kwaliteit van uw product en de op beheersing van uw bedrijfsproces. Het uitvoeren van leveranciersaudits draagt zinvol bij aan de continue verbetering van uw
bedrijfsproces en de samenwerking met uw toeleveranciers.

De planning, uitvoering, rapportage en bewaking van de afhandeling van de geconstateerde opmerkingen en tekortkomingen van uw leveranciersaudit kunnen door Het Facilitaire Huis voor u worden uitgevoerd.

Begeleiden certificerende instanties
Het Facilitaire Huis ondersteunt u graag bij de begeleiding van de certificerende instanties,
welke uw organisatie bezoeken voor het uitvoeren van een audit of certificering.

Klachtenregistratie en –afhandeling
Het beheersen van uw klachtenprocedure is een sterke tool om de klanttevredenheid constant te monitoren en te verbeteren.

ISO 9001 stelt eisen aan het proces voor de registratie en afhandeling van klachten (klachtenprocedure). Dit kunnen zowel interne klachten (binnen uw organisatie) als externe klachten (van stakeholders) zijn. Klachten dienen snel en effectief richting de klant/stakeholder opgelost te worden. Daarnaast zijn klachten belangrijke input voor uw proces van continue verbetering.

Het Facilitaire Huis ondersteunt uw organisatie graag bij het opzetten van een werkende klachtenprocedure.

Procesanalyses
Het Facilitaire Huis kan een procesanalyse voor u uitvoeren. Hiertoe worden de verschillende stappen in uw huidige processen en de schakels tussen de processen in kaart gebracht in stroomschema's.

Daarnaast worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de belanghebbenden geanalyseerd.

Er wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Indien gewenst kan Het Facilitaire Huis een implementatieplan opstellen voor de in te voeren verbeteringen.

Trainen van interne auditoren (en verbeterteams)
Met interne audits wordt de doeltreffendheid van uw managementsysteem gemeten. Het is een belangrijk instrument voor het continue verbeteren van uw managementsysteem. Het goed uitvoeren van interne audits vergt bepaalde vaardigheden.

Het Facilitaire Huis kan uw interne auditors trainen.

Klantwensen en eisen / Uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoek
ISO 9001 stelt eisen aan het meten van klanttevredenheid. Klanttevredenheidsonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Analyse van verkoopgegevens, klachten, directe communicatie met klanten of het houden van enquêtes zijn mogelijke tools. De resultaten uit deze onderzoeken dienen geanalyseerd te worden en leiden tot continue verbetering.

Het Facilitaire Huis ondersteunt u graag bij het opzetten en uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Onderhoud aan uw kwaliteitsmanagementsysteem
Uw kwaliteitsmanagementsysteem is geen statisch systeem, het dient continue verbeterd te worden. Aan de hand van corrigerende maatregelen voortkomend uit klachten, interne audits, directiebeoordelingen; wijzigingen in uw organisatie of van uw bedrijfsprocessen en wijzigingen in wet- en regelgeving dient uw managementsysteem ge-update te worden.

Het Facilitaire Huis kan periodiek beoordelen of uw managementsysteem nog voldoet aan gestelde eisen en indien nodig aanpassen.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.Arbomanagement

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Een Arbomanagementsysteem is een tool om zo'n gezonde en veilige werkomgeving te creëren, om de Arbo risico's van uw bedrijfsprocessen te inventariseren en passende beheersmaatregelen te implementeren.

Bij een Arbomanagementsysteem is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) het startpunt. Het uitvoeren van de RI&E en het daarop volgende plan van aanpak zijn de basis voor een goed werkend Arbomanagementsysteem.

De opzet, implementatie, het onderhoud en de continue verbetering uw Arbomanagementsysteem kunt u uitbesteden aan Het Facilitaire Huis. Omdat OHSAS 18001 qua normering past bij ISO 9001 en ISO 14001 kunnen ze volledig geïntegreerd worden in 1 KAM-managementsysteem.

Wij bieden de volgende diensten op het gebied van Arbomanagement:

Uitvoeren van RI&E en opstellen Plan van Aanpak
Een RI&E draagt bij aan een gezonde werkomgeving voor, en meer betrokkenheid door uw medewerkers, waardoor de medewerkerstevredenheid zal stijgen. Een RI&E is voor iedere organisatie met personeel een wettelijke verplichting. Bij wijzigingen in uw bedrijfsproces, reorganisaties, aanschaf nieuwe machines of verplaatsing van huidige machines e.d., wordt van u verwacht dat u uw RI&E aan zal passen.

De veiligheids- en gezondheidsrisico's van de verschillende bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht. Deze risico's worden vervolgens geëvalueerd en tot slot worden beheersmaatregelen vastgesteld om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt middels een Plan van Aanpak met prioritering.

Het Facilitaire Huis biedt efficiënte en passende ondersteuning aan bij het opstellen en actueel houden van uw RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak. Tevens kunnen wij u begeleiden in het opvolgen van de te nemen beheersmaatregelen en actiepunten uit het Plan van Aanpak.

Jaarlijks onderhoud RI&E
Het is van belang dat u uw RI&E en het bijbehorende plan van aanpak actueel houdt. Het Facilitaire Huis kan dit onderhoud voor u uitvoeren.

Opstellen Veiligheidsinstructies
Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Er moeten doeltreffende maatregelen genomen worden om de gezondheidsrisico's, welke naar voren komen uit de RI&E, te beperken. Om de werknemers bewust te maken van de risico's en de gestelde maatregelen dient de informatie uit de Veiligheidsinformatiebladen (VIB) en GEIS (Generic Exposure Information Sheet, oftewel een algemeen blootstellingsinformatieblad) vertaald te worden in werkplek-/veiligheidsinstructies.

Het Facilitaire Huis kan deze veiligheidsinstructies voor u opstellen en communiceren met uw medewerkers.

Opstellen Noodplan
Een eis vanuit het Arbo- en milieumanagementsysteem is het vastleggen van een Noodplan. Er dient vastgelegd te zijn hoe een organisatie omgaat met noodsituaties. Het noodplan dient periodiek getest te worden.

De inhoud van uw noodplan is afhankelijk van de risico's binnen uw organisatie en wordt dan ook vaak gekoppeld aan een
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Het Facilitaire Huis stelt het noodplan voor u op en kan tevens de oefening ervan periodiek voor u initiëren.

BHV-organisatie opzetten
Voor de beheersing van noodsituaties dient een BHV-organisatie opgezet te worden.
Deze BHV-organisatie moet bemand worden door hiervoor opgeleide medewerkers.

Het Facilitaire huis kan een BHV-organisatie voor u opzetten.

Implementatie OHSAS 18001
OHSAS 18001 is een norm met eisen voor een Arbomanagementsysteem waarmee uw organisatie haar Arbo risico's kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren OHSAS 18001 is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cirkel.

Het Facilitaire Huis adviseert en begeleidt u graag stapsgewijs om aantoonbaar aan deze eisen te voldoen.

Implementatie VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is het meest ingezette managementsysteem voor veilig werken in Nederland. VCA wordt steeds vaker door opdrachtgevers geëist indien er sprake is van werkzaamheden met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. VCA certificering is vaak een vereiste bij aanbestedingen.

Het Facilitaire Huis adviseert en begeleidt u graag stapsgewijs om aantoonbaar aan deze eisen te voldoen.

Uitvoeren Interne Audits
Het periodiek uitvoeren van Interne Audits is een eis vanuit OHSAS 18001. Alle bedrijfsprocessen dienen gedurende de looptijd van uw certificaat tenminste eenmaal ge-audit te worden. Daarnaast dienen een aantal processen verplicht jaarlijks ge-audit te worden. Er dient nagegaan te worden hoe uw managementsysteem functioneert en of er nog voldaan wordt aan OHSAS 18001.
Interne audits leveren veel nuttige informatie op over uw bedrijfsprocessen.

De planning, uitvoering, rapportage en bewaking van de afhandeling van de geconstateerde opmerkingen en tekortkomingen kunnen door
Het Facilitaire Huis voor u worden uitgevoerd.

Begeleiden certificerende instanties
Het Facilitaire Huis ondersteunt u graag bij de begeleiding van de certificerende instanties,
welke uw organisatie bezoeken voor het uitvoeren van een audit of certificering.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.Milieumanagement

Als ISO 14001 gecertificeerd bedrijf zien uw klanten dat u milieu centraal stelt. U voldoet aan geldende wet- en regelgeving op milieugebied en uw bent voortdurend bezig om negatieve milieueffecten tot een minimum te beperken. ISO 14001 certificering is steeds vaker een vereiste in aanbestedingstrajecten, met name binnen de overheid.

Een Milieumanagementsysteem is een tool om de milieuaspecten en –effecten van uw bedrijfsprocessen te beheersen. Binnen het milieumanagementsysteem worden de milieuaspecten en bijbehorende effecten van al uw bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Vervolgens worden er beheersmaatregelen vastgesteld en geïmplementeerd, om de milieurisico's te beheersen.
Hierdoor worden de milieuprestaties van uw bedrijf continu verbeterd.

ISO 14001 is de meest gebruikte en internationaal geaccepteerde norm voor een Milieumanagementsysteem.

De opzet, implementatie, het onderhoud en de continue verbetering uw Milieumanagementsysteem kunt u uitbesteden aan Het Facilitaire Huis. Omdat ISO 14001 qua normering hetzelfde opgebouwd is als ISO 9001 kunnen ze volledig geïntegreerd worden samen met
OHSAS 18001 in 1 KAM-managementsysteem.

Het Facilitaire Huis biedt efficiënte en passende ondersteuning aan.
Wij kunnen bijvoorbeeld periodiek bij u op locatie de rol van Milieu- of KAM-manager vervullen.

Wij bieden de volgende diensten op het gebied van Milieumanagement

Uitvoeren van Milieu- aspecten en –effecten analyse
Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van uw organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden, zoals emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. De milieuaspecten en de bijbehorende effecten op het milieu van al uw bedrijfsprocessen dienen geïdentificeerd, geprioriteerd, beheerst en continue verbeterd te worden. Uw organisatie dient doelen te stellen met betrekking tot een acceptabele milieubelasting. Hierbij dienen de wettelijke eisen en de verwachtingen van belanghebbenden meegenomen te worden.

Het Facilitaire Huis biedt efficiënte en passende ondersteuning aan bij het opstellen en actueel houden van uw Milieuaspecten en -effecten analyse en het opstellen van een Plan van Aanpak. Tevens kunnen wij u begeleiden in het opvolgen van de te nemen beheersmaatregelen en
actiepunten uit het Plan van Aanpak.

Uitvoeren interne audits
Het periodiek uitvoeren van Interne Audits is een eis vanuit ISO14001. Alle bedrijfsprocessen dienen gedurende de looptijd van uw certificaat tenminste eenmaal ge-audit te worden. Daarnaast dienen een aantal processen verplicht jaarlijks ge-audit te worden. Er dient nagegaan te worden hoe uw managementsysteem functioneert en of er nog voldaan wordt aan ISO 14001.
Interne audits leveren veel nuttige informatie op over uw bedrijfsprocessen.

De planning, uitvoering, rapportage en bewaking van de afhandeling van de geconstateerde opmerkingen en tekortkomingen kunnen door
Het Facilitaire Huis voor u worden uitgevoerd.

Implementatie en onderhoud Milieumanagement systeem
ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem dient te voldoen. De nadruk ligt op het beheersen van de milieuaspecten in de bedrijfsvoering. Er moet aangetoond worden dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en
u werkt aan het verder beperken van negatieve milieueffecten.

Het Facilitaire Huis adviseert en begeleidt u stapsgewijs om aantoonbaar aan deze eisen te voldoen.

Begeleiden certificerende instanties
Het Facilitaire Huis kan voor u de certificerende instanties, welke uw organisatie bezoeken voor het uitvoeren van een audit of certificering, begeleiden.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.Interim management

Is uw Manager op gebied van Inkoop, MVO, of Facilitair, Kwaliteit, Arbo of Milieu een tijd uit de roulatie,
heeft u tijdelijk knowhow nodig of wilt u bepaalde werkzaamheden uitbesteden?

Het Facilitaire Huis biedt u efficiënte en passende ad interim ondersteuning aan. De Interim Manager heeft oog voor het belang van uw bedrijf en past zich snel aan naar een nieuwe werkomgeving. De inzet van de Interim Manager is zeer effectief doordat u ons per uur betaald. De kosten zijn lager dan een Manager met vergelijkbare kwalificaties die op de payroll staat.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.